«    Ноябрь 2017    »    
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Занятость населения 2015 каз рус

 


Трудоустройство

(на 1 января 2015 года)

 

План  по Программе «Дорожная карта занятости 2020» на 2014 год составляет 4,3 млрд.тенге.

По первому направлению  «Обеспечение занятости за счет развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства» на реализацию данного направления в 2014 году из республиканского бюджета выделено 2,3 млрд.тенге, в том числе 1,8 млрд.тенге на ремонт инфраструктурных проектов и 0,5 млрд. тенге на строительство СВА в сельской местности. За счет выделенных средств, при реализации инфраструктурных проектов создано дополнительно 871 рабочих мест (план 793). Реализован 71 проект, из них завершено 66, переходящие на 2015 год 5.

Сумма освоения составляет 2,3 млрд.тенге.

По второму направлению «Создание рабочих мест через развитие предпринимательства и развитие опорных сел» обучилось основам предпринимательства 222 человека (100%).

Общая сумма средств, выделенная на микрокредитование, составляет 1,1 млрд.тенге. За счет данных средств выдано микрокредитов 468  участникам Программы (план 454).

Сумма освоения составляет 1,1 млрд. тенге.

По третьему направлению «Содействие в трудоустройстве через обучение и переселение в рамках потребностей работодателя» выделено 0,64 млрд. тенге, освоено 100%.

Профессиональным обучением охвачено 484 человек, на что выделено 0,4 млрд. тенге, освоено 100%. На 01 января 2015 года завершили обучение 346 человек, из которых 313 трудоустроены или 90,5%.

Обучение осуществляется в 16 организациях образования. С учетом переходящего контингента обучением охвачено 1508 человек, на 01 января  2015 года завершили обучение 788 человек, из которых трудоустроено 706 человек (89,6%).

Для организации социальных рабочих мест, на местах заключены договора с 384 работодателями, в соответствии с которыми трудоустроены 1119 человек, при плане на год 953 человек, что составляет 117,4%. Кроме того в текущем году, по состоянию на 01 января 2015 года продолжают  работать на социальных рабочих местах 385 человек. Из числа завершивших трудоустроено на постоянные рабочие места 720 человек или 98,1%. Средний размер месячной зарплаты составил 46,5 тыс.тенге.

На организацию молодежной практики заключены договоры с 456 работодателями, в соответствии с которыми трудоустроены 777 человек, что составляет 116,5% от плана (667 чел.). Кроме того, в текущем году по состоянию на 1 января 2015 года продолжают практику 127 человек. Из числа завершивших трудоустроено на постоянные рабочие места 496 человек или 76,3%.

Объем финансирования организации социальных рабочих мест и молодежной практики на год составляет 234,4 млн. тенге, освоено 234,2  млн.тенге или 99,9%.

 

Повышение мобильности трудовых ресурсов

в рамках потребности работодателя

 

Выделены денежные средства на общую сумму 65,0 тыс.тенге, было переселено 5 семей или 14 человек, из них трудоустроены 8 человек. Общая сумма составляет 65,0 тыс.тенге.

 


Ж
ұмысқа орналастыру бойынша

(2015 жылдың 1 қаңтарына)

 

2014 жылы «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» Бағдарламасы бойынша Жоспары 4,3 мрл.теңге құрайды.

Бірінші бағыт бойынша 2014 жылы аталмыш бағытты игеруіне республикалық бюджеттен 2,3 млрд.теңге бөлінген, соның ішінде 1,8 млрд.теңге инфрақұрылым нысандарына және ауылдық жерлерде ОДА құрылысын салуына 0,5 млрд.теңге бөлінген. Қарастырылған қаражат арқасында салынатын инфрақұрылым нысандарын салған кезде 871 жаңа жұмыс орындарын құруы көзделеді. 71 жоба жүзеге асырылды, соның ішінде 66 жоба аяқталған, 5 жоба 2015 жылға ауыспалы.

Игеру қаражаттың сомасы 2,3 млрд.теңгені құрайды.

Екінші бағыт бойынша «Тірек елдімекендерін және кәсіпкерлікті дамыту арқылы жаңа жұмыс орындарын құру» кәсіпкерліктің негіздеріне 222 адам үйреніп алды(100%).

Несие берілетін қаражаттың жалпы соммасы 1,1 млрд.теңге құрайды.

Аталмыш қаражаттың арқасында 468 Бағдарлама қатысушыларына несие берілуі көзделуде (жоспарланған- 454).

Игеру қаражаттың сомасы 1,1 млрд.теңгені құрайды.

Үшінші бағыт бойынша Жұмыс берушінің қажеттілігі шеңберінде оқыту және қоныс аудару арқылы жұмысқа орналасу қолғабыс етілуіне 0,64 млрд.теңге бөлінді, 100 % игерілді.

484 адам кәсіби оқумен қамтылған, яғни бұған 0,4 млрд.теңге бөлінді, 100% игерілді, 2015 жылдың 1 қантарына 346 адам оқуын бітірді, соның ішінде 313 адам жұмысқа орналасқан немесе 90,5% .

Білім беру процессі 16 кәсіпорында жүзеге асырылуда. Көшіп келетін халықтың санын ескере отырып,1508 адам қамтылған, ағымды жылдың 1қантарында 788 адам оқуын тәмамдады,солардың ішіндегі 706 адам жұмысқа орналасқан (89,6%).

Әлеуметтік жұмыс орындарын ұйымдастыру үшін жұмыс берушілермен бірігіп 384 шартқа қол қойылған, осыған сәйкес 1119 адам жұмысқа орналастырылды, жоспар бойынша 953 адам, яғни 117,4 пайызын құрайды. Осымен қатар ағымды жылдың өткен жылы жұмысқа орналасқан 385 адам өз жұмыстарын жалғастыруда. Жалақанын орташа көлемі 46,5 мың теңге құрайды.

Жұмыс берушілерімен жастар тәжірбиесін ұйымдастыру бойынша 456 шарт келісілген, осыған сәйкес 777 адам жұмысқа орналастырылған, яғни жоспар бойынша 116,5%  пайызын (667 адам) құрайды. Осыдан басқа ағымды жылы өткен жылы жұмысқа орналастырылған 127 адам өз жұмыстарын жалғастыруда. Жастар тәжірбиесін аяқталған санынан 496 адам тұрақты жұмыс орындарына орнастырылды немесе 76,3%.

Ұйымдардың әлеуметтік жұмыс орындарын және жастар тәжірбиесін қаржыландыру бір жылдық көлемі 234,4  млн.теңге құрайды, 234,2 млн.теңге игерілген, жоспарына қарай 99,9 пайызы жүзеге асырылған.

 

Жұмыс берушінің мұқтажы аясында мобильдік еңбек ресурстарын жоғарлату

Жалпы 65,0 мын.теңге бөлінген. 2015 жылдың 1 қантар жағдайы бойынша 5 отбасы немесе 14 адам көшірілді, солардың ішінде 8 адам жұмысқа орналастырылған. Жалпы соммасы 65,0 мың теңге құрайды.

 

 

 

 

 

 

 


Трудоустройство

(на 1 апреля 2015 года)

План по Программе «Дорожная карта занятости 2020» на 2015 год составляет 4,5 млрд.тенге.

На реализацию первого направления «Обеспечение занятости за счет развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства» в 2015 году из республиканского бюджета выделено 1,1 млрд. тенге, в том числе 0,6 млрд.тенге на ремонт инфраструктурных проектов и 0,4 млрд. тенге на строительство СВА в сельской местности. За счет выделенных средств, при реализации инфраструктурных проектов будет создано дополнительно 830 рабочих мест.

По второму направлению «Создание рабочих мест через развитие предпринимательства и развитие опорных сел» обучится основам предпринимательства 287 человек.

Общая сумма средств, выделенная на микрокредитование, составляет 0,5 млрд.тенге. За счет данных средств будет выдано микрокредитов 163 участникам Программы.

Третье направление «Содействие в трудоустройстве через обучение и переселение в рамках потребностей работодателя»

В 2015 году на реализацию данного направления выделено 2,6 млрд. тенге, в том числе по первому компоненту «Содействие в трудоустройстве через обучение» - 05, млрд. тенге, по второму компоненту «Переселение в рамках потребностей работодателя» - 2,1 млрд. тенге.

В 2015 году запланировано охватить мерами занятости в рамках:

- молодежной практики - 286 человек;

- социальные рабочие места - 367 человек;

- профессиональное обучение (переподготовка) - 24 человек.

В рамках реализации третьего направления с 1 января 2015 года продолжают:

-молодежную практику - 121 человек;

- социальные рабочие места -374 человека;

- профессиональное обучение - 676 человек. 

 

 

 


(2015 жылды
ң 1 сәуіріне)

Жұмысқа орналастырылуы

 

Ақмола облысында 2015 жылы «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» бағдарламасы жүзеге асыруына республикалық бюджеттен 4,5 млрд.теңге қаражат бөлінді.

 

«Инфрақұрылымды және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамыту есебінен жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету» бірінші бағытын жүзеге асыруына 2015 жылы республикалық бюджеттен 1,1 млрд. теңге бөлінді, соның ішінде 0,6 млрд.теңге инфрақұрылымдық жобалардың жөндеуіне және 0,4 млрд. теңге ауылдық жерлерде ЖДА-ң құрылысына. Бөлінген қаражаттар есебінен инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру кезінде қосымша 830 жұмыс орындары құрылады.

 

«Кәсіпкерлікті дамыту мен тірек ауылдарын дамыту арқылы жұмыс орындарын құру» екінші бағыты бойынша кәсіпкерліктің негіздеріне 287 адам оқытылады.

 

Кішігірім несиеге бөлінген қаражаттардың жалпы сомасы 0,5 млрд.теңгені құрайды. Осы қаражаттардың есебінен Бағдарлманың 163 қатысушыларына кішігірім несиелері беріледі.

 

«Жұмыс берушінің қажеттілігі аясында оқыту және көшіру арқылы жұмысқа орналастыруға қолғабыс ету»

 

Бұл бағытты жүзеге асыруына 2015 жылы 2,6 млрд.теңге бөлінді, соның ішінде «Оқыту арқылы жұмысқа орналастыруға қолғабыс ету» бірінші компоненті бойынша - 0,5 млрд.теңге, ал «Жұмыс берушінің қажеттілігі аясында көшіру» екінші компоненті бойынша - 2,1 млрд. теңге.

 

2015 жылы жұмыспен қамту шараларымен:

- жастар тәжірибесі аясында - 286 адамды;

- әлеуметтік жұмыс орындары аясында - 367 адамды;

- кәсіптік оқыту (қайта даярлау) аясында - 24 адамды қамту жоспарлануда.

Үшінші бағытты жүзеге асыру аясында 2015 жылдың 1 қаңтардан бастап:

- жастар тәжірибесін - 121 адам;

- әлеуметтік жұмыс орындарын - 374 адам;

- кәсіптік оқытуын - 676 адам жалғастыруда.     

 

 

 

 


Трудоустройство

(на 1 августа 2015 года)

В 2015 году на реализацию программы «Дорожная карта занятости 2020» в Акмолинской области из республиканского бюджета выделено 4,5 млрд.тенге.

На реализацию первого направления «Обеспечение занятости за счет развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства» в 2015 году из республиканского бюджета выделено 1,1 млрд. тенге, в том числе 0,6 млрд.тенге на ремонт инфраструктурных проектов и 0,4 млрд. тенге на строительство СВА в сельской местности. За счет выделенных средств, при реализации инфраструктурных проектов будет создано дополнительно 830 рабочих мест. По состоянию на 01.08.2015 года трудоустроено 505 человек, в т.ч. участники программы 247 человек.

По второму направлению «Создание рабочих мест через развитие предпринимательства и развитие опорных сел» обучилось основам предпринимательства 287 человек или 100% к плану на год.

Общая сумма средств, выделенная на микрокредитование, составляет 0,5 млрд.тенге. За счет данных средств будет выдано микрокредитов 163 участникам Программы. На 1 августа т.г. выдано 33 микрокредита, так же дополнительно за счет возвратных средств выдано 39.

Третье направление «Содействие в трудоустройстве через обучение и переселение в рамках потребностей работодателя»

В 2015 году на реализацию данного направления выделено 2,6 млрд. тенге, в том числе по первому компоненту «Содействие в трудоустройстве через обучение» - 05, млрд. тенге, по второму компоненту «Переселение в рамках потребностей работодателя» - 2,1 млрд. тенге.

В 2015 году запланировано охватить мерами занятости в рамках:

- молодежной практики - 286 человек, из них направлено 316 человек;

- социальные рабочие места - 367 человек, из них направлено 510 человек;

- профессиональное обучение (переподготовка) - 24 человека, направлено 24 человека.

В рамках реализации третьего направления с 1 января 2015 года продолжают:

-молодежную практику - 121 человек;

- социальные рабочие места -374 человека;

- профессиональное обучение - 676 человек.

С учетом участников предыдущих лет после завершения СРМ и МП трудоустроено на постоянные рабочие места 529 человек (СРМ - 338 чел., МП - 191 чел.).

 

 

 


(2015 жылды
ң 1 тамызына)

Жұмысқа орналастырылуы

 

Ақмола облысында 2015 жылы «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» бағдарламасын жүзеге асыруына республикалық бюджеттен 4,5 млрд.теңге қаражат бөлінді.

 

«Инфрақұрылымды және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамыту есебінен жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету» бірінші бағытын жүзеге асыруына 2015 жылы республикалық бюджеттен 1,1 млрд. теңге бөлінді, соның ішінде 0,6 млрд.теңге инфрақұрылымдық жобалардың жөндеуіне және 0,4 млрд. теңге ауылдық жерлерде ОДА құрылысына. Бөлінген қаражаттар есебінен инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру кезінде қосымша 830 жұмыс орындары құрылады. 2015 жылдың 01 тамыздағы жағдай бойынша 505 адам жұмысқа орналастырылды, соның ішінде бағдарламаның қатысушылары 247 адам.

 

«Кәсіпкерлікті дамыту және тірек ауылдарын дамыту арқылы жұмыс орындарын құру» екінші бағыты бойынша кәсіпкерліктің негіздеріне 287 адам оқытылды немесе 100% бір жылғы жоспарға.

 

Шағын несиелеуге бөлінген қаражаттардың жалпы сомасы 0,5 млрд.теңгені құрайды. Осы қаражаттардың есебінен бағдарлманың 163 қатысушыларына шағын несиелері беріледі. Ағымдағы жылдың 1 тамызына 33 шағын несиесі берілді, сондай-ақ қайтарылған қаражаттар есебінен қосымша 39 берілді.

 

«Жұмыс берушінің қажеттілігі шеңберінде оқыту және қоныс аудару арқылы жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу» үшінші бағыты

 

Осы бағытты жүзеге асыруына 2015 жылы 2,6 млрд.теңге бөлінді, соның ішінде «Оқыту арқылы жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу» бірінші компоненті бойынша - 0,5 млрд.теңге, ал «Жұмыс берушінің қажеттілігі шеңберінде қоныс аудару» екінші компоненті бойынша - 2,1 млрд. теңге.

 

2015 жылы жұмыспен қамту шараларымен:

- жастар тәжірибесі шеңберінде - 286 адамды, олардың ішінде 316 адам жолданды;

- әлеуметтік жұмыс орындары шеңберінде - 367 адамды, олардың ішінде 510 адам жолданды;

- кәсіптік оқыту (қайта даярлау) шеңберінде - 24 адамды қамту жоспарлануда, 24 адам жолданды.

Үшінші бағытты жүзеге асыру шеңберінде 2015 жылдың 1 қаңтардан бастап:

- жастар тәжірибесін - 121 адам;

- әлеуметтік жұмыс орындарын - 374 адам;

- кәсіптік оқытуын - 676 адам жалғастыруда.

Өткен жылдардың қатысушыларын есептегенде, ӘЖО және ЖТ аяқталғаннан кейін тұрақты жұмыс орындарына 529 адам жұмысқа орналастырылды (ӘЖО - 338 адам, ЖТ - 191 адам).     

 

 

 


Трудоустройство

(на 1 сентября 2015 года)

В 2015 году на реализацию программы «Дорожная карта занятости 2020» в Акмолинской области из республиканского бюджета выделено 4,5 млрд.тенге.

На реализацию первого направления «Обеспечение занятости за счет развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства» в 2015 году из республиканского бюджета выделено 1,1 млрд. тенге, в том числе 0,6 млрд.тенге на ремонт инфраструктурных проектов и 0,4 млрд. тенге на строительство СВА в сельской местности. За счет выделенных средств, при реализации инфраструктурных проектов будет создано дополнительно 830 рабочих мест. По состоянию на 01.09.2015 года трудоустроено 656 человек, в т.ч. участники программы 323 человек.

По второму направлению «Создание рабочих мест через развитие предпринимательства и развитие опорных сел» обучилось основам предпринимательства 287 человек или 100% к плану на год.

Общая сумма средств, выделенная на микрокредитование, составляет 0,5 млрд.тенге. За счет данных средств будет выдано микрокредитов 163 участникам Программы. На 1 сентября т.г. выдано 92 микрокредита, так же дополнительно за счет возвратных средств выдано 48.

Третье направление «Содействие в трудоустройстве через обучение и переселение в рамках потребностей работодателя»

В 2015 году на реализацию данного направления выделено 2,6 млрд. тенге, в том числе по первому компоненту «Содействие в трудоустройстве через обучение» - 05, млрд. тенге, по второму компоненту «Переселение в рамках потребностей работодателя» - 2,1 млрд. тенге.

В 2015 году запланировано охватить мерами занятости в рамках:

- молодежной практики - 286 человек, из них направлено 356 человек;

- социальные рабочие места - 367 человек, из них направлено 555 человек;

- профессиональное обучение (переподготовка) - 24 человека, направлено 24 человека.

С учетом участников предыдущих лет после завершения СРМ и МП трудоустроено на постоянные рабочие места 590 человек (СРМ - 381 чел., МП - 209 чел.).

 

 

 

 


Ж
ұмысқа орналастыру

(2015 жылдың 1 қыркүйегіне)

 

Ақмола облысында «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» бағдарламасын жүзеге асыруға 2015 жылы республикалық бюджеттен 4,5 млрд.теңге бөлінді.

«Инфрақұрылымды және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамыту есебінен жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету» бірінші бағытын жүзеге асыруға 2015 жылы республикалық бюджеттен 1,1 млрд.теңге бөлінді, соның ішінде 0,6 млрд.теңге инфрақұрылымдық жобалардың жөндеуіне және 0,4 млрд.теңге ауылдық жерлерде ОДА құрылысына. Бөлінген қаражаттар есебінен инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру кезінде қосымша 830 жұмыс орны құрылады. 2015 жылдың 01 қыркүйектегі жағдай бойынша 656 адам жұмысқа орналастырылды, соның ішінде бағдарламаның қатысушылары 323 адам.

«Кәсіпкерлікті дамыту және тірек ауылдарын дамыту арқылы жұмыс орындарын құру» екінші бағыты бойынша кәсіпкерліктің негіздеріне 287 адам оқытылды немесе 100% бір жылғы жоспарға.

Шағын несиелеуге бөлінген қаражаттың жалпы сомасы 0,5 млрд.теңгені құрайды. Осы қаражаттар есебінен бағдарламаның 163 қатысушыларына шағын несиелері беріледі. Ағымдағы жылдың 1 қыркүйегіне 92 шағын несиесі берілді, сондай-ақ қайтарылған қаражат есебінен қосымша 48 шағын несиесі берілді.

«Жұмыс берушінің қажеттілігі шеңберінде оқыту және қоныс аудару арқылы жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу» үшінші бағыты.

Осы бағытты жүзеге асыруға 2015 жылы 2,6 млрд.теңге бөлінді, соның ішінде «Оқыту арқылы жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу» бірінші компоненті бойынша - 0,5 млрд.теңге, «Жұмыс берушінің қажеттілігі шеңберінде қоныс аудару» екінші компоненті бойынша - 2,1 млрд.теңге.

2015 жылы жұмыспен қамтудың шараларымен қамту жоспарланды:

- жастар тәжірибесі шеңберінде - 286 адамды, олардың ішінде 356 адам жолданды;

- әлеуметтік жұмыс орындары шеңберінде - 367 адамды, олардың ішінде 555 адам жолданды;

- кәсіптік оқыту (қайта даярлау) шеңберінде - 24 адамды, 24 адам жолданды.

Өткен жылдардың қатысушыларын есептегенде, ӘЖО және ЖТ аяқталғаннан кейін тұрақты жұмыс орындарына 590 адам жұмысқа орналастырылды (ӘЖО - 381 адам, ЖТ - 209 адам).   

 

 


В 2015 году на реализацию программы «Дорожная карта занятости 2020» в Акмолинской области из республиканского бюджета выделено 4,5 млрд.тенге.

На реализацию первого направления «Обеспечение занятости за счет развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства» в 2015 году из республиканского бюджета выделено 1,1 млрд. тенге, в том числе 0,6 млрд.тенге на ремонт инфраструктурных проектов и 0,4 млрд. тенге на строительство СВА в сельской местности. За счет выделенных средств, при реализации инфраструктурных проектов будет создано дополнительно 830 рабочих мест. По состоянию на 01.10.2015 года трудоустроено 795 человек, в т.ч. участники программы 350 человек.

По второму направлению «Создание рабочих мест через развитие предпринимательства и развитие опорных сел» обучилось основам предпринимательства 287 человек или 100% к плану на год.

Общая сумма средств, выделенная на микрокредитование, составляет 0,5 млрд.тенге. За счет данных средств будет выдано микрокредитов 163 участникам Программы. На 1 октября т.г. выдано 146 микрокредитов, так же дополнительно за счет возвратных средств выдано 59.

Третье направление «Содействие в трудоустройстве через обучение и переселение в рамках потребностей работодателя»

В 2015 году на реализацию данного направления выделено 2,6 млрд. тенге, в том числе по первому компоненту «Содействие в трудоустройстве через обучение» - 05, млрд. тенге, по второму компоненту «Переселение в рамках потребностей работодателя» - 2,1 млрд. тенге.

В 2015 году запланировано охватить мерами занятости в рамках:

- молодежной практики - 286 человек, из них направлено 379 человек;

- социальные рабочие места - 367 человек, из них направлено 578 человек;

- профессиональное обучение (переподготовка) - 24 человека, направлено 24 человека.

С учетом участников предыдущих лет после завершения СРМ и МП трудоустроено на постоянные рабочие места 683 человек (СРМ - 444 чел., МП - 239 чел.).

 

 

 


Ақмола облысында «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» бағдарламасын жүзеге асыруға 2015 жылы республикалық бюджеттен 4,5 млрд.теңге бөлінді.

«Инфрақұрылымды және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамыту есебінен жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету» бірінші бағытын жүзеге асыруға 2015 жылы республикалық бюджеттен 1,1 млрд.теңге бөлінді, соның ішінде 0,6 млрд.теңге инфрақұрылымдық жобалардың жөндеуіне және 0,4 млрд.теңге ауылдық жерлерде ДА құрылысына. Бөлінген қаражаттар есебінен инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру кезінде қосымша 830 жұмыс орны құрылады. 2015 жылдың 01 қазандағы жағдай бойынша 795 адам жұмысқа орналастырылды, соның ішінде бағдарламаның қатысушылары 350 адам.

«Кәсіпкерлікті дамыту және тірек ауылдарын дамыту арқылы жұмыс орындарын құру» екінші бағыты бойынша кәсіпкерліктің негіздеріне 287 адам оқытылды немесе 100% бір жылғы жоспарға.

Шағын несиелеуге бөлінген қаражаттың жалпы сомасы 0,5 млрд.теңгені құрайды. Осы қаражаттар есебінен бағдарламаның 163 қатысушыларына шағын несиелері беріледі. Ағымдағы жылдың 1 қазанына 146 шағын несиесі берілді, сондай-ақ қайтарылған қаражат есебінен қосымша 59 шағын несиесі берілді.

«Жұмыс берушінің қажеттілігі шеңберінде оқыту және қоныс аудару арқылы жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу» үшінші бағыты.

Осы бағытты жүзеге асыруға 2015 жылы 2,6 млрд.теңге бөлінді, соның ішінде «Оқыту арқылы жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу» бірінші компоненті бойынша - 0,5 млрд.теңге, «Жұмыс берушінің қажеттілігі шеңберінде қоныс аудару» екінші компоненті бойынша - 2,1 млрд.теңге.

2015 жылы жұмыспен қамтудың шараларымен қамту жоспарланды:

- жастар тәжірибесі шеңберінде - 286 адамды, олардың ішінде 379 адам жолданды;

- әлеуметтік жұмыс орындары шеңберінде - 367 адамды, олардың ішінде 578 адам жолданды;

- кәсіптік оқыту (қайта даярлау) шеңберінде - 24 адамды, 24 адам жолданды.

Өткен жылдардың қатысушыларын есептегенде, ӘЖО және ЖТ аяқталғаннан кейін тұрақты жұмыс орындарына 683 адам жұмысқа орналастырылды (ӘЖО -444 адам, ЖТ - 239 адам).   

 

 

 


 

Трудоустройство

(на 1 декабря 2015 года)

В 2015 году на реализацию программы «Дорожная карта занятости 2020» в Акмолинской области из республиканского бюджета выделено 4,5 млрд.тенге.

На реализацию первого направления «Обеспечение занятости за счет развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства» в 2015 году из республиканского бюджета выделено 1,1 млрд. тенге, в том числе 0,6 млрд.тенге на ремонт инфраструктурных проектов и 0,4 млрд. тенге на строительство СВА в сельской местности. За счет выделенных средств, при реализации инфраструктурных проектов будет создано дополнительно 830 рабочих мест. По состоянию на 01.12.2015 года трудоустроено 844 человек, в т.ч. участники программы 375 человек.

По второму направлению «Создание рабочих мест через развитие предпринимательства и развитие опорных сел» обучилось основам предпринимательства 287 человек или 100% к плану на год.

Общая сумма средств, выделенная на микрокредитование, составляет 0,5 млрд.тенге. За счет данных средств выдано микрокредитов 186 участникам Программы. Так же дополнительно за счет возвратных средств выдано 91.

Третье направление «Содействие в трудоустройстве через обучение и переселение в рамках потребностей работодателя»

В 2015 году охвачено мерами занятости в рамках:

- молодежной практики - 425 человек, при плане 286;

- социальное рабочее место - 632 человек, план 367;

- профессиональное обучение (переподготовка) - направлено 24 человека, план - 24.

С учетом участников предыдущих лет после завершения СРМ и МП трудоустроено на постоянные рабочие места 1103 человек (СРМ - 661 чел., МП - 442 чел.).

 

 

 


Ж
ұмысқа орналастыру

(2015 жылдың 1 желтоқсаны)

 

Ақмола облысында «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» бағдарламасын жүзеге асыруға 2015 жылы республикалық бюджеттен 4,5 млрд.теңге бөлінді.

«Инфрақұрылымды және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамыту есебінен жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету» бірінші бағытын жүзеге асыруға 2015 жылы республикалық бюджеттен 1,1 млрд.теңге бөлінді, соның ішінде 0,6 млрд.теңге инфрақұрылымдық жобалардың жөндеуіне және 0,4 млрд.теңге ауылдық жерлерде ДА құрылысына. Бөлінген қаражаттар есебінен инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру кезінде қосымша 830 жұмыс орны құрылады. 2015 жылдың 01 желтоқсандағы жағдайы бойынша 844 адам жұмысқа орналастырылды, соның ішінде бағдарламаның қатысушылары 375 адам.

«Кәсіпкерлікті дамыту және тірек ауылдарын дамыту арқылы жұмыс орындарын құру» екінші бағыты бойынша кәсіпкерліктің негіздеріне 287 адам оқытылды немесе 100% бір жылғы жоспарға.

Шағын несиелеуге бөлінген қаражаттың жалпы сомасы 0,5 млрд.теңгені құрайды. Осы қаражаттар есебінен бағдарламаның 163 қатысушыларына шағын несиелері беріледі. Ағымдағы жылдың 1 желтоқсаныда 186 шағын несиесі берілді. Сондай-ақ қайтарылған қаражат есебінен қосымша 91 шағын несиесі берілді.

«Жұмыс берушінің қажеттілігі шеңберінде оқыту және қоныс аудару арқылы жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу» үшінші бағыты.

2015 жылы жұмыспен қамтудың шараларымен қамтылды:

- жастар тәжірибесі шеңберінде - 286 адамды жоспарлағанда, 425 адам жолданды;

- әлеуметтік жұмыс орындары шеңберінде - 367 адам жоспарында, 632 адам жолданды;

- кәсіптік оқыту (қайта даярлау) шеңберінде - 24 адамды, 24 адам жолданды.

Өткен жылдардың қатысушыларын есептегенде, ӘЖО және ЖТ аяқталғаннан кейін тұрақты жұмыс орындарына 1103 адам жұмысқа орналастырылды (ӘЖО - 661адам, ЖТ - 442 адам).   

 

 

 

 

 


ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 020000, Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Пушкина 23 а
ТЕЛЕФОН/ФАКС: 8 (7162) 76-36-87, 76-36-31
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: akmout@mail.online.kz
По вопросам оказания государственных услуг обращаться по телефонам: 8 (7162) 2 76-38-66, 76-36-31